ALGEMENE VOORWAARDEN MENSEN MAKEN MARKETING

(Versie juli 2019)

 

 

1              Definities

1.1        In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Mensen Maken Marketing is een onderdeel van netsO: welke is gevestigd te Amersfoort, Kvk-nummer 65875370, netsO gelieerde (rechts)personen en vennootschappen die partij zijn bij de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
  2. De cliënt: de (rechts)persoon of vennootschap die goederen van Mensen Maken Marketing koopt en/of aan Mensen Maken Marketing opdracht geeft tot vervaardiging en/of levering van goederen en/of tot het verrichten van werkzaamheden, zoals – onder meer – online marketingactiviteiten, acquisitieactiviteiten, communicatie- en promotieactiviteiten, het organiseren van events en campagnes, de productie en management van websites, levering van standaard marketing producten;
  3. Opdracht en/of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Mensen Maken Marketing en de cliënt, betreffende koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden door Mensen Maken Marketing , tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  4. De algemene voorwaarden: de onderhavige door Mensen Maken Marketing gebruikte algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2              Toepasselijkheid

2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan Mensen Maken Marketing . Naast Mensen Maken Marketing kunnen alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

3              Overeenkomst

3.1        Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mensen Maken Marketing . Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Mensen Maken Marketing verbonden persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, is uitgesloten. Onder aan Mensen Maken Marketing verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, de bestuurders en de aandeelhouders van Mensen Maken Marketing .

3.2        Mensen Maken Marketing voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de cliënt. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk en ondeelbaar gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met Mensen Maken Marketing na te komen.

3.3        Mensen Maken Marketing mag bij de uitvoering van de opdracht uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door of namens de cliënt verstrekte informatie, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

3.4        De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.5        De cliënt is bij voortduring verplicht tot (i) tijdige en volledige verstrekking van de benodigde informatie, reacties, goederen en medewerking aan Mensen Maken Marketing , (ii) een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens reguliere werkdagen en – tijden voor benodigde informatieverstrekking aan en overleg met Mensen Maken Marketing en (iii) spoedige en adequate reactie op vragen en

informatieverstrekking van Mensen Maken Marketing , en wel op zodanige wijze dat Mensen Maken Marketing deugdelijk in de gelegenheid wordt gesteld om haar goederen en werkzaamheden conform de overeenkomst te leveren. Niet-voldoening aan deze verplichtingen ontslaat de cliënt niet van haar (betalings-)verplichtingen.

4              Uitvoering door derden

4.1        Mensen Maken Marketing is gerechtigd verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door haar (indirect) aandeelhouders, haar bestuurders en personeelsleden en in voorkomende gevallen door inschakeling van derden.

4.2        Als Mensen Maken Marketing bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is Mensen Maken Marketing tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Mensen Maken Marketing gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle aan haar gegeven opdrachten van cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

4.3        Mensen Maken Marketing is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.

5              Annulering

5.1        Annulering van een opdracht is alleen mogelijk, indien aan de opdracht door Mensen Maken Marketing nog geen gehele of gedeeltelijke uitvoering is gegeven.

6              Tarieven

6.1        Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens en op de voortdurende medewerking van de cliënt zoals bedoeld in artikel 3.5. In geval van wijziging van de uitgangspunten en in geval van aanvulling en/of wijzigingen van een opdracht door of namens de cliënt, is Mensen Maken Marketing gerechtigd om de met cliënt overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen.

6.2        Mensen Maken Marketing is gerechtigd om jaarlijks de overeengekomen prijzen te verhogen, tot een maximum van 3,5%

7              Levering

7.1        Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Mensen Maken Marketing bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Mensen Maken Marketing in de opdrachtbevestiging een exacte leveringsdatum bepaalt, die daarbij tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

7.2        De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Mensen Maken Marketing kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde goederen tijdig aan Mensen Maken Marketing worden geleverd en de door derden in opdracht van Mensen Maken Marketing te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan.

7.3        Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.

7.4        De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien de cliënt na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

7.5        Indien de cliënt van oordeel is, dat de overschrijding van de door Mensen Maken Marketing bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is de cliënt verplicht om Mensen Maken Marketing bij aangetekende brief alsnog een redelijke levertijd te stellen.

8              Betalingsvoorwaarden

8.1        De cliënt dient de facturen van Mensen Maken Marketing binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van Mensen Maken Marketing aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Indien betaling door middel van automatische incasso is overeengekomen, dient de cliënte voortdurend zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening om de automatische incasso mogelijk te maken. De cliënt mag automatisch geïncasseerde bedragen niet (laten) storneren.

8.2        De cliënt dient de facturen van Mensen Maken Marketing te voldoen zonder opschorting, korting of verrekening.

8.3        Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de cliënt vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Mensen Maken Marketing benodigd zal zijn.

8.4        Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ter afdoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van alle verschuldigde rente en tenslotte van de hoofdsom, een en ander in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien de cliënt bij zijn betaling anderszins aanwijst.

8.5        In geval van niet of niet-tijdige of onbehoorlijke voldoening aan enige op de cliënt rustende verplichting jegens Mensen Maken Marketing ; overlijden; duurzame arbeidsongeschiktheid; ingeval de cliënt onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; (een aanvraag tot) surséance van betaling, faillissement en/of schuldsanering; beslag ten laste van de cliënt; gehele of gedeeltelijke overdracht en/of staking van de onderneming van de cliënt; fusie, splitsing en ontbinding van de cliënt; ingeval van de zeggenschap over de onderneming van de cliënt direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in de SER-Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van de cliënt, zal Mensen Maken Marketing gerechtigd zijn alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd haar recht terzake schadevergoeding te vorderen.

8.6        In iedere situatie bedoeld in het artikel 8.5 is iedere vordering, die Mensen Maken Marketing op de cliënt heeft, direct en in zijn geheel opeisbaar

8.7        In iedere situatie bedoeld in het artikel 8.5 heeft Mensen Maken Marketing het recht om geleverde goederen en werkzaamheden buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken. Mensen Maken Marketing zal de cliënte daarvan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De buitengebruikstelling of beperking laat de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet. Voor het ongedaan maken van de buitengebruikstelling of beperking mag Mensen Maken Marketing een vooraf te betalen redelijke vergoeding vragen.

8.8        Alle gerechtelijke kosten van Mensen Maken Marketing met betrekking tot de invordering van het aan Mensen Maken Marketing verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Mensen Maken Marketing gemaakte proceskosten.

8.9     Mensen Maken Marketing is te allen tijde gerechtigd zowel bij als na het aangaan van een overeenkomst

met de cliënt, alvorens (verder) te presteren, een onmiddellijk te betalen voorschot en/of zekerheid te eisen, welk voorschot en/of zekerheid (naar het oordeel van Mensen Maken Marketing ) voldoende dekking biedt voor alle op dat moment bestaande en nog te ontstane verplichtingen van de cliënt ten opzichte van Mensen Maken Marketing .

9              Overmacht

9.1        Bij de uitvoering van de overeenkomst zal onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Mensen Maken Marketing verhinderen en die niet aan Mensen Maken Marketing zijn toe te rekenen.

9.2        Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid worden mede begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, natuurrampen en andere van buiten komende onheilen, brand, waterschade, stagnatie en/of vertraging in de aanvoer van goederen, gebrek aan scheepsruimte, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Mensen Maken Marketing . Er is sprake van overmacht wanneer Mensen Maken Marketing zich daarop onder opgave van redenen beroept, onverminderd het recht van de cliënt het tegendeel te bewijzen.

9.3        Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Mensen Maken Marketing die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de cliënt te beperken.

9.4        Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Make Marketing

Magic opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Mensen Maken Marketing niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

9.5        Indien Mensen Maken Marketing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

10           Aansprakelijkheidsbeperking

10.1      Indien Mensen Maken Marketing op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming en/of geleverde goederen en werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden en de cliënt tijdig hierover heeft gereclameerd, is Mensen Maken Marketing – naar haar keuze – slechts gehouden tot verhelpen van de tekortkoming c.q. herstel van het betreffende gebrek of tot vervanging van het geleverde of tot het crediteren van een evenredig deel van de factuur. Mensen Maken Marketing zal door de cliënt te allen tijde – op straffe van verval van ieder recht van de cliënt voortvloeiend uit of verband houdend met het gebrek – volledig in de gelegenheid worden gesteld om zo vaak Mensen Maken Marketing dat nodig acht tot verhelpen, herstel, vervanging en/of creditering over te gaan. Iedere aansprakelijkheid van Mensen Maken Marketing is hiertoe beperkt.

10.2      Mensen Maken Marketing is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of verband houdt met verzending van vertrouwelijk of geheime informatie via het internet, opslag van dergelijke informatie in de cloud en misbruik van dergelijke informatie door derden.

10.3      Mensen Maken Marketing kan jegens de cliënt uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een aan Mensen Maken Marketing toe te rekenen tekortkoming. Mensen Maken Marketing is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in dit verband onder meer wordt verstaan bedrijfsschade, gederfde winst, omzetschade, reputatieschade, stagnatieschade, onderzoekskosten, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op de cliënt, schade terzake van een product recall, schade als gevolg van misgelopen opdrachten, misgelopen besparingen, verloren data, niet terugverdiende investeringen en te late leveringen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Mensen Maken Marketing geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden.

10.4      Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in de vorige artikelleden, is aansprakelijkheid van Mensen Maken Marketing in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Mensen Maken Marketing aan de cliënt gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting.

10.5      Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in de vorige artikelleden, is de aansprakelijkheid van Mensen Maken Marketing in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Mensen Maken Marketing tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

10.6      Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 25.000,–.

10.7      In gevallen waarin Mensen Maken Marketing door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of werkzaamheden, die Mensen Maken Marketing heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor de cliënt, vrijwaart de cliënt Mensen Maken Marketing onvoorwaardelijk voor de gevolgen van aanspraken van derden, die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een overeenkomst door Mensen Maken Marketing , waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, in die gevallen waarin Mensen Maken Marketing ten opzichte van de cliënt niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

10.8   Mensen Maken Marketing is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending

van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van materialen, informatie, software of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, die aan Mensen Maken Marketing door of vanwege de cliënt zijn verstrekt of voorgeschreven. De cliënt is gehouden Mensen Maken Marketing voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

10.9      Indien Mensen Maken Marketing desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Mensen Maken Marketing het recht van regres op de cliënt. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Mensen Maken Marketing te betalen en/of betaalde schadevergoeding, rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

10.10 Onder het begrip schade wordt voor de toepassing van het bepaalde in de algemene voorwaarden tevens verstaan iedere andere vordering van cliënt, die ertoe leidt dat Mensen Maken Marketing aan cliënt enig bedrag verschuldigd zou zijn. Dus ongeacht of dit nu wordt gevorderd op grond van (of onder de noemer van) wanprestatie, onrechtmatig handelen, of een (terug)betalingsverplichting als gevolg van gehele of partiële ontbinding, gehele of partiële vernietiging of ongerechtvaardigde verrijking.

10.11 Alle aanspraken van de cliënt vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Mensen Maken Marketing binnen uiterlijk 13 maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

10.12 Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Mensen Maken Marketing en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten en/of indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 BW en/of enige andere dwingendrechtelijke bepaling.

10.13    De cliënt doet afstand van het recht om aanpassing van (de gevolgen van) een overeenkomst met Mensen Maken Marketing ter vorderen of te verlangen op grond van 6:230 lid 2 en/of 6:258 en/of 3:53 lid 2 BW.

11           Wijziging van algemene voorwaarden

11.1      Mensen Maken Marketing heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd. In geval Mensen Maken Marketing de aldus gewijzigde algemene voorwaarden toezendt aan de cliënt, zullen deze voor Mensen Maken Marketing en de cliënt bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van toezending, ook voor reeds gesloten overeenkomsten, tenzij de cliënt de gewijzigde algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden en dit aldus vóór de bedoelde dertigste dag schriftelijk of per email kenbaar heeft gemaakt.

12           Geschillen

12.1      Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

12.2      Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Mensen Maken Marketing , zulks voor zover de wet dit toelaat, onverminderd het recht van Mensen Maken Marketing om zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de cliënt.

 

***

 

 

Deel dit: